നമസ്കാരം . എന്റെ പേര് ഗൌരി സന്തോഷ്. ഞാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ബോർഡർ അല്ലെങ്കിലും, എൽവിഎസ് അസ്കോട്ടിലെ ബോർഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മികച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബോർഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവന്റുകളും ഒരു വലിയ കുടുംബം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീടുകളിലെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയും സ്നേഹവും നൽകുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, എൽവിഎസിൽ ബോർഡിംഗ് അതിശയകരമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Namaste, mero nam Gavin ho, ma Hampton House ma baschu. Mera dherai sathiharu chan ani hami basketball khelchau school pachi. Kahile kahi hami school sake pachi, aru activities garchau. Hami sadhai haschau ra ramailo garchau. Boarding dherai romailo sa ani sabai khusi chan.

Namaste mero nam yedim ho ra ma bhanchu ki borḍing a vastavamai ramailo lagcha. Ma ra mero sathi haru bahira janchaum ra bahira football khelchaum, hami rati ramailo garna gatividhi garchaum. Samagrama maile bordi alai samccikai ramailo ra khusiko sthana paummdachan!

Miro nam amon ho. ma sohra barchu ho. ma Hampton house ma buscha. Thasa miro kathidere Nepalese sathi chu yo school mu. Showyam miro toolu sathi kasto naramro basketball kelchu. Miro baba army ma kam gurchu . Miro mapanare gith pani puryo ho. Parties ma uncles le melai nachne banchu. Miro mapanare kana dal bath chichi ho miro mum le dambi banounchu.

Boarding is community personified

Internatsschüler zu sein, war für mich vor einem Jahr nicht mal eine Option und trotzdem stehe ich nun hier und bin glücklich, dass ich es doch gewagt habe, bin glücklich, dass ich mich zusammenriss und an diese Schule kam. Ich war nie zuvor in der UK, weder war ich für eine so lange Zeit weg von meiner Familie und meinen Freunden. Die meiste Zeit genieße ich einfach nur die Tage, die ich hier verbringen darf, doch manchmal vermisse ich meine Eltern (besonders meinen Kater) so sehr, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als wieder zuhause unter meinem eigenen Dach in meinem Bett liegen zu können. Diese Tage gehen vorbei und im Endeffekt bin ich dankbar, solch tolle Menschen hier kennengelernt zu haben, die mich trotz der verschiedenen Muttersprachen verstehen können und vor allem verstehen wollen. Ich kann LVS Ascot mit Leichtigkeit und ohne zögern empfehlen denn ich bin mir sicher, dass sich jeder hier wohlfühlen kann. Mit freundlichsten Grüßen, Hanna, Jahrgang 10

LVS 학교 기숙사에는 선생님들은 모두 친절해요
주말에는 쿠킹이나 게임 영화보기같은 재밌는 activity도 많고
학교 filed에는 귀여운 다람쥐랑 오리들도 볼수있어요

我覺得boarding好溫馨,每個人都好願意幫助我哋,就算我哋有咩唔開心都會願意聽我哋傾訴,佢哋會俾我無限嘅支持令我感受到就算喺異地我都唔會覺得無助同埋孤單。喺boarding 我會感受到熱情同埋悉心嘅照顧

Boarding對我嚟講就好似,對於我哋呢啲遠離家鄉嘅一個歸宿,老師嘅支持同關懷,同學嘅熱情與接納,都深深令我感受到有歸屬感。

Boarding對我黎講就好似大家庭一樣,大家都會互相幫助。每一個我係度認識既人都好親切友善,令到我可以好好咁融入呢度。多謝每一位老師對我地既付出,令到我地呢啲異地既學生都感受倒家既感覺。